×

s1
s2
s3
18.04.24
Drugi termin przeglądów kominiarskich (Morcinka, Kosynierów, Głowackiego itd)

Aktualności

HomeAktualności › PŁATNE UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

PŁATNE UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

28/02/2024

PŁATNE  UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA UMIESZCZENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH - DO POBRANIA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej :

1. Umieszczenie materiałów wyborczych na nieruchomościach będących pod zarządem lub będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, a także na urządzeniach znajdujących się na tych nieruchomościach warunkowane jest uzyskaniem zgody Zarządu Spółdzielni.

2. Komitet wyborczy lub działający w jego imieniu pełnomocnik bądź inny zainteresowany  podmiot składa do Zarządu Spółdzielni pisemny wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych, który powinien zawierać:

a)       nazwę i siedzibę komitetu wyborczego,

b)      adres do doręczeń korespondencji,

c)       wielkość, propozycję umiejscowienia, sposób montażu i łączną liczbę reklam wyborczych,

d)      okres umieszczenia reklam wyborczych,

e)      dane płatnika, na którego ma być wystawiona faktura.

3. Umieszczenie i usunięcie materiałów wyborczych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie odbywać się będzie we własnym zakresie i na koszt komitetów wyborczych, przy uwzględnieniu potrzeby ewentualnego przywrócenia miejsca ich umieszczenia do stanu poprzedniego.

4. Materiały wyborcze nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Za treści umieszczone w materiałach wyborczych oraz za stan techniczny i estetyczny materiałów wyborczych odpowiadają komitety wyborcze.

5. Komitet wyborczy zobowiązany jest do usunięcia i uprzątnięcia wszystkich materiałów wyborczych oraz przywrócenia miejsca ich umieszczenia do stanu poprzedniego najpóźniej do 30 dnia od dnia wyborów. Za każdy dzień zwłoki będzie naliczana opłata w wysokości 100 zł brutto/ za sztukę.

6. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za trwałość, zniszczenie lub uszkodzenia zawieszanych na terenie Spółdzielni materiałów wyborczych

Klatki schodowe, tablice ogłoszeniowe na klatkach schodowych i drzwi wejściowe do klatek schodowych wyłączone są z umieszczania materiałów wyborczych.

 

Wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać

pod nr tel. 77 415 55 26 , wew. 34

 

WSZYSTKIE

SAMOWOLENIE  UMIESZCZONE NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

MATERIAŁY WYBORCZE

BĘDĄ ZGŁASZANE ODPOWIEDNIM SŁUŻBOM !

zgodnie z Art. 495 Kodeksu Wyborczego

Art.  495.  [Umieszczanie materiałów wyborczych]

§  1. Kto, w związku z wyborami:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

 - podlega karze grzywny.

 
pełny HTML | wersja mobilna