×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

RODO

 

Polityka ochrony danych osobowych

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

Celem Polityki ochrony danych osobowych, zwanej dalej Polityką, jest wprowadzenie i utrzymanie wymaganej przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2018r. poz. 1000) właściwej ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych w zakresie wyznaczonym przez ustawę prawo spółdzielcze oraz ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez:

-  prowadzenie rejestru członków,

-  prowadzenie ewidencji właścicieli lokali mieszkalnych  nie będących członkami,

-  prowadzenie rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste,

-  sporządzanie list niezbędnych dla obliczania opłat za używanie lokali,

-  gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach osobowych członków i nie członków Spółdzielni,

-  gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kontrahentów, zleceniobiorców.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych.

      1.   Administrator danych przetwarza dane osobowe:

a)  zgodnie z prawem. rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),

b)  zbiera je w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),

c)  adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),

d)  prawidłowo i razie potrzeby uaktualnia zebrane dane („prawidłowość”),

e)  przechowuje je w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż to jest niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),

f)  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

      2.    W celu realizacji tych zasad administrator danych przetwarza dane legalnie, na podstawie przesłanek opisanych w art. 6 RODO.  Pobiera dane osobowe adekwatnie do celów przetwarzania i przetwarza je przez określony czas. Wobec osób, których dane przetwarza wypełnia obowiązki informacyjne określone w art. 13 RODO lub w art. 14 RODO (gdy informacje pobierane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) oraz wskazuje przysługujące im uprawnienia takie jak prawo do:

a)  dostępu do danych,

b)  sprostowania danych,

c)  usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

d)  przenoszenia,

e)  sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)  ograniczenia przetwarzania,

g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)  sprzeciwu wobec bycia profilowanym.

Administrator danych zapewnia ochronę danych w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w postaci zawierania stosownych umów powierzenia oraz korzystając z usług podmiotów przetwarzających realizujących obowiązki wynikające z RODO.

W razie wystąpienia incydentu technicznego lub fizycznego administrator danych zapewnia zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych i dostępu do nich.

Zgodnie z Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie zabrania się przekazywania przez pracowników bezpośrednio lub przez telefon danych osobowych osobom nieupoważnionym lub osobom, których tożsamości nie można zidentyfikować.

 

Obowiązek informacyjny – klauzula

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

       1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie ul. Chrobrego 5, 49-200 Grodków,      nr   Tel. 77 415 55 26, adres e-mail: prezes@smgrodkow.pl.

       2.  Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych winno się kierować na e-mail lub adres siedziby wskazane powyżej.

      3.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodkowie na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, statut.

       4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

a)  podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b)  podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

       5.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

       6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.

       7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uzyskanej zgody przed jej cofnięciem.

       8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

       9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni.

Przy czym podanie danych jest:

a)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

b)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożność zawarcia umowy.

   10.  Pana/Pani dane nie są przez Spółdzielnię wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a których skutki mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać dla Pana/Pani inne podobne doniosłe skutki.

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna